Rozvoj inovací a podnikání

ROZVOJ INOVACÍ A PODNIKÁNÍ

Agentura pro regionální rozvoj podporuje inovační prostředí v Moravskoslezském kraji a realizuje konkrétní aktivity vedoucí k rozvoji inovačních myšlenek ve firmách, u začínajících podnikatelů, studentů vysokých a středních škol a výzkumných pracovníků.

 • Řídíme proces realizace Regionální inovační strategie (RIS3) a sledujeme její naplňování.
 • Asistujeme při přípravě krajských dotačních programů určených pro podnikatele, vysoké školy, vědce i studenty. Vyhodnocujeme efektivnost daných dotačních titulů.
 • Organizujeme akce mezinárodního významu, konference, workshopy, besedy, exkurze.
 • Napomáháme transferu znalostí mezi výzkumnými pracovišti a firemním sektorem.
 • Podporujeme klastry v našem kraji – poskytujeme jim poradenství, informace, zprostředkováváme kontakty a setkání.
 • Organizujeme vzdělávací aktivity zaměřené na  problematiku rozvoje inovačního potenciálu a podpory podnikání.
 • V rámci terénních šetření mapujeme  inovační aktivity ve firmách na území Moravskoslezského kraje.
 • Poskytujeme dotační poradenstvím podnikatelům.
 • Realizujeme projekty zaměřené na podporu inovačního prostředí.
  • Smart Akcelerátor je projekt zaměřený na rozvoj inovačního prostředí v Moravskoslezském kraji s využitím RIS3 strategie Moravskoslezského kraje, která vytyčuje hlavní perspektivní oblasti a konkrétní potřeby Moravskoslezského kraje v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních procesů.
 • Úspěšně jsme ukončili projekt Kompetence pro inovace:
  • Projekt Kompetence pro inovace (reg. č. CZ.1.07/3.2.07/02.0028, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání), doba realizace 12/2010 - 02/2012.  Projekt byl  zaměřený na další vzdělávání manažerů malých a středních podniků a podnikatelských inkubátorů v Moravskoslezském kraji v oblasti inovací, inovačního podnikání a kreativity. Během projektu bylo vytvořeno a odpilotováno 5 prezenčních vzdělávacích programů: Analýza trhu, Marketingová strategie firmy, Úspěšné inovace, Green /Environmental) technologies, Kreativita.
 • Úspěšně jsme ukončili projekt InNOBorder (reg. číslo 22410420014), jehož cílem bylo zvýšení konkurenceschopnosti regionů v česko-slovenském pohraničí. Klíčovými výstupy projektu byly návrhy na aktualizaci regionálních inovačních strategií a doporučení pro přeshraniční vývoj inovací v regionech projektu do roku 2020. Projekt byl financován z prostředků OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013. Více informací na www.innoborder.eu.
 • Jsme partnersky zapojeni do mezinárodních a meziregionálních projektů.
  • ClusteriX 2.0 je meziregionální projekt, jehož cílem je identifikovat, vyhodnotit a implementovat nové nástroje pro podporu inovačních procesů v partnerských regionech prostřednictvím lepšího využití klastrových iniciativ.
 • Realizujeme soutěže pro inovační firmy, začínající podnikatele a ženy podnikatelky.

Inovační firma Moravskoslezského kraje

Soutěž zviditelňuje malé, střední i velké firmy se silným inovačním potenciálem z Moravskoslezského kraje. Cílem soutěže je poukázat na to, že v regionu působí celá řada firem, jejichž produkty jsou světovými unikáty.

Lady Business Moravskoslezského kraje

Soutěž je určena pro ženy podnikatelky. Cílem soutěže je ukázat úspěšné podnikatelky z Moravskoslezského kraje a motivovat tak ostatní ženy k vlastní podnikatelské aktivitě.

Back to Top